Có 1 kết quả:

hoả pháo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Súng lớn — Loại đạn soi sáng. Nay còn gọi là Hoả châu 珠.

Một số bài thơ có sử dụng