Có 1 kết quả:

hoả diệm sơn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Núi phun lửa, núi lửa. Cũng gọi là Hoả sơn.