Có 1 kết quả:

hoả bài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thẻ cầm đi lo việc gấp rút của quan.