Có 1 kết quả:

hoả thạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đá lửa.