Có 1 kết quả:

hoả cấm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không cho nhóm lửa.