Có 1 kết quả:

hoả tuyến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng có chiến tranh, đạn bắn tới được.