Có 1 kết quả:

hoả hoa

1/1

hoả hoa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tia lửa, toé lửa