Có 1 kết quả:

hoả táng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đốt thây người chết thành tro, rồi đem chôn.