Có 1 kết quả:

hoả tốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất mau, rất gấp.

Một số bài thơ có sử dụng