Có 2 kết quả:

hôi tâmkhôi tâm

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng nguội lạnh như tro, không còn ham muốn rung động gì nữa.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ nguội lạnh như tro. Lòng thất vọng.

Một số bài thơ có sử dụng