Có 1 kết quả:

khôi diệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm mất đi, làm tan thành tro bụi.

Một số bài thơ có sử dụng