Có 1 kết quả:

hôi đầu thổ diện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. (Thuật ngữ Phật giáo) Bậc bồ-tát vì hóa độ chúng sinh mà tùy cơ ứng hiện hóa thân lẫn lộn với phàm tục. ◇Bích Nham Lục 碧岩錄: “Nhược bất xuất thế, tắc tự thị vân tiêu; nhược xuất thế, tiện hôi đầu thổ diện” 若不出世, 則自視雲霄; 若出世, 便灰頭土面 (Quyển ngũ).
2. Chỉ mặt mày bẩn thỉu. § Cũng như nói “hôi đầu thổ kiểm” 灰頭土臉. ◇Cát Trường Canh 葛長庚: “Hôi đầu thổ diện, thiên hà thủy, bả ngã như hà tẩy?” 灰頭土面, 千河水, 把我如何洗? (Cúc hoa tân 菊花新, Từ 詞).