Có 1 kết quả:

chước minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáng tỏ, rõ ràng.