Có 1 kết quả:

chước dược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nóng lắm, như lửa đốt.