Có 1 kết quả:

tai lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngang trái — Việc ngang trái, không may xảy tới.