Có 1 kết quả:

tai thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thần chuyên gieo việc chẳng lành, gây hại cho người.