Có 1 kết quả:

viêm thử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ánh nắng gắt, rất nóng.

Một số bài thơ có sử dụng