Có 1 kết quả:

viêm lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nóng và lạnh. Chỉ sự thay đổi ở đời — Cũng chỉ sự thay đổi của lòng người. Truyện Nhị độ mai : » Lòng người nham hiểm thói đời viêm lương «.

Một số bài thơ có sử dụng