Có 1 kết quả:

viêm thũng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh sưng lên vì quá nóng.