Có 1 kết quả:

viêm bang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quốc gia ở xứ nóng — Thời cổ, người Trung Hoa gọi nước Việt Nam là Viêm bang, vì khí hậu Việt Nam nóng hơn khí hậu Trung Hoa rất nhiều.

Một số bài thơ có sử dụng