Có 1 kết quả:

viêm dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức nóng của ánh mặt trời — Hơi nóng của mùa hè.