Có 1 kết quả:

sao chế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rang lên rồi trộn lẫn, công việc của người đông y sĩ, việc làm thuốc.