Có 1 kết quả:

thán hoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngành vẽ tranh bằng than.