Có 1 kết quả:

pháo bảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bức thành có đặt súng lớn để phòng thủ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức thành có đặt súng lớn để chống giặc.