Có 1 kết quả:

pháo hạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Pháo thuyền 炮船.