Có 1 kết quả:

bào hao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng mạnh mẽ.