Có 1 kết quả:

tạc dược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuốc nổ. Thuốc súng.