Có 1 kết quả:

liệt oanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dữ dội vang động, đâu cũng biết.

Một số bài thơ có sử dụng