Có 1 kết quả:

ô thỏ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con quạ và con thỏ, tức mặt trời và mặt trăng ( tương truyền trong mặt trời có con quạ lửa và trong mặt trăng có con thỏ ngọc ).

Một số bài thơ có sử dụng