Có 1 kết quả:

ô hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chẳng có gì. Không có thật.

Một số bài thơ có sử dụng