Có 1 kết quả:

ô luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khăn lượt đội đầu màu đen. Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ có câu: » Áo bạch trữ dầu cơn mưa nắng, khăn ô luân đội nặng gió sương «.