Có 2 kết quả:

ô liêm mẫuô liễm mẫu

1/2

ô liêm mẫu

phồn thể

Từ điển phổ thông

một thứ cỏ bò lan dùng làm thuốc được

ô liễm mẫu

phồn thể

Từ điển phổ thông

một thứ cỏ bò lan dùng làm thuốc được