Có 1 kết quả:

ô luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bánh xe có con quạ, chỉ mặt trời ( tương truyền trong mặt trời có con quạ lửa ).

Một số bài thơ có sử dụng