Có 1 kết quả:

ô tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Ô hợp 烏合.

Một số bài thơ có sử dụng