Có 1 kết quả:

ô hương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đen và thơm, chỉ thuốc phiện.