Có 1 kết quả:

ô mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ngựa lông đen tuyền.

Một số bài thơ có sử dụng