Có 1 kết quả:

lạc thiết

1/1

lạc thiết

giản thể

Từ điển phổ thông

cái bàn là