Có 1 kết quả:

huyễn hách

1/1

huyễn hách

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thanh thế lớn

Một số bài thơ có sử dụng