Có 1 kết quả:

phanh cát

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mổ cắt rồi nấu nướng.