Có 1 kết quả:

phanh diệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giết đi, trừ đi.