Có 1 kết quả:

phong cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lửa đốt trống đánh báo hiệu có giặc. Chỉ tình trạng chiến tranh.