Có 1 kết quả:

yết yết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khói bốc nghi ngút.