Có 1 kết quả:

vô thượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không còn gì ở trên, ý nói ở trên hết.

Một số bài thơ có sử dụng