Có 1 kết quả:

vô vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có chỗ đứng đáng kể nào trong xã hội.