Có 1 kết quả:

vô thường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không phải đền bù lại gì. Không phải trả tiền. Td: Cấp phát vô thừa ( phát không, cho không ). NN.