Có 1 kết quả:

vô song

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có đôi, không có tới hai, ý nói chỉ có một.