Có 1 kết quả:

vô thuỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có chỗ bắt đầu. Td: Vô thuỷ vô chung ( không có chỗ bắt đầu, không có chỗ chấm dứt, ý nói liên miên dài dặc ).

Một số bài thơ có sử dụng