Có 1 kết quả:

vô hại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không gây thiệt thòi gì.

Một số bài thơ có sử dụng