Có 1 kết quả:

vô kỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có mình. Quên hẳn mình.