Có 1 kết quả:

vô sỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không biết xấu hổ.